Рєр°Сђс‚Рёрѕс‹ натали шоу: Отечественная история

Секція SEG КНУ ==> SEG.univ.kiev.ua

ШВЕЦIЯ

Дмитро Сергєєв

Не всi з Вас напевно знають, де я i як сюди потрапив. В даний момент знаходжуся в Швецiї у невеликому мiстi Лулье, що на березi Балтiйського моря i в 100 км вiд полярного кола. Тут знаходиться великий за мiрками Швецiї i вiдомий у технiчних галузях Європи заклад — Технiчний унiверситет м. Лулье. За розмiрами, кiлькостi студентiв i викладачiв, повинен Вам сказати, вiн менше нашого Київського нацiонального унiверситету iм. Т. Г. Шевченка.

Примiтною особливiстю унiверситету є могутня матерiальна база. Причому це торкається всiх напрямiв i спецiальностей. З того, що вже встиг побачити, мабуть, тiльки нашому геологiчному музею рiвного тут не знайдеться. Всi аудиторiї оснащенi мультимедiйним устаткуванням, в коридорах i спецiальних обладнаних класах розмiщенi комп’ютери суспiльного користування з пiдключенням до єдиної бази даних i виходом в Iнтернет. В технiчних корпусах знаходяться власнi лабораторiї, обладнанi сучасними приладами i технiкою.

Але це про технiчну сторону. Я до неї ще небагато пiзнiше повернуся. Окрiм матерiальної бази, унiверситет просто зобов’язаний володiти професорським складом i спiвробiтниками пiдроздiлiв. Загалом все тут на мiсцi, але. Ось з цим «але» давайте i розберемося.

Навчання в унiверситетi побудовано абсолютно на iнших принципах, нiж ми з Вами звикли спостерiгати в Українi. Навчальний рiк подiлений на четвертi, за наслiдками кожної з яких здаються екзамени з аудиторних предметiв. В магiстратi (де я перебуваю) в цiй четвертi менi читають 2 (!) предмети. При цьому розклад має достатньо плаваючий характер. Так, наприклад, у мене у понедiлок 1 пара, у вiвторок пар немає, в середу 2 пари (одна вранцi, друга — пiсля обiду) i т.д. Як проходять заняття? Лекцiя має звичну нам з Вами тривалiсть, але викладач нiколи не заглиблюється глибоко в предмет. Вiн нiколи не вiдхиляється вiд матерiалу, висловленого в пiдручнику, за винятком розширеної програми, i висловлює матерiал дуже поверхнево. Таким чином, за одну лекцiю студенти прослуховують достатньо великий об’єм з пiдручника — це означає, що матерiал надалi повинен бути пiдготовлений до iспиту :. За пiдсумками четвертi з обох предметiiв я маю начитку в обсязi 400-500 сторiнок по кожному з курсiв. Мається на увазi, що велика частина часу придiляється самостiйнiй роботi студентiв. Тут зроблю невелику паузу i зазначу, що. нашим викладачам потрiбно поставити пам’ятник у прямому розумiннi слова, тому як вся ця робота проробляється ними, пiсля чого висловлюється студентам в рафiнованому виглядi. Тут же виходить так, що лектор бiжить по верхах, при цьому чiткої картини по такому предмету як геохiмiя прiсних вод (що я з радiстю забув вже бiльш, нiж 2 роки тому) у мене навiть за два тижнi не склалося, поки не узяв пiдручник :. Є i хороша сторона медалi: весь матерiал графiчно iлюстрований на мультимедiйному екранi в процесi лекцiї, що дещо полегшує розумiння.

Весь матерiал, вичитаний на лекцiях доступний в електронному виглядi на iндивiдуальних сторiнках кожного студента. Для того, щоб почати слухати курс, необхiдно пройти реєстрацiю. Та ж система i з iспитом — у випадку, якщо Ви вчасно не реєструвалися, Ви не будете допущенi до iспиту. Говорять, що незданий iспит — проблема невелика. Ви зможете реєструватися в наступнiй четвертi на фiнальний iспит цього курсу. Курс прослуховують студенти рiзних спецiальностей i з рiзних факультетiв. Таким чином, я вiдвiдую лекцiї по рiзних предметах з рiзними людьми. Студентом тут може бути людина будь-якої статi, нацiональностi i вiку. Отже тепер я вже нi з чого не дивуюся.

Дуже важливим з моєї точки зору є ще одне питання, про яке скажу декiлька слiв. В унiверситетi знаходиться бiблiотека, що мiстить лiтературу по всiх спецiальностях. Бiблiотека дiйсно величезна i увiбрала в себе пiдручники на декiлькох мовах. Тут Ви без працi знайдете потрiбну Вам книгу, а електронна система доступу допоможе вiдшукати полицю, на якiй вона знаходиться, або зайняти чергу у разi вiдсутностi такої. Крiм того, потрiбна Вам лiтература може бути замовлена з iнших бiблiотек Європи. В планi джерела iнформацiї тут проблем нiяких.

I пiдсумком, мабуть, повиннi бути мої враження. Хочу Вам сказати, що море вражень у мене вiд країни i регiону, куди я потрапив. Навчання — процес, який злегка втрачається на фонi всього цього. В самому навчаннi менi дуже не подобається вузькiсть знань викладачiв за межами їх основної сфери дiяльностi. Геологiчнi предмети можуть вестися не чистими геологами iз знанням хiмiї (наприклад), а хiмiками без фундаментальних знань геологiї. В згаданому мною предметi викладач не орiєнтується в основних геологiчних процесах, але намагається геологам нав’язати глибини хiмiї. I це в магiстратi. Подивимося, що буде далi.

Загальне враження у мене позитивне. На першому етапi виникають труднощi iз звиканням до системи навчання i її розумiнням. Мабуть, це найскладнiше.

В цьому листi я торкнувся верхiв процесу навчання. Я нi слова не упустив про те, як вибрати навчальний заклад у Європi, свiй напрям, як поступити i пройти вiдбiр, якi документи подавати в посольство i якi у всьому цьому виникають труднощi. Якщо хто-небудь з Вас виявить до цього цiкавiсть, я готовий поступово глибше або так само поверхнево торкатися будь-якої з тих, що цiкавлять Вас. Про Ваше бажання прошу проiнформувати мене. Також буду радий бачити у своїй поштовiй скриньцi листи з питаннями всiх без виключення членiв секцiї.

Нижче привожу мої контакти, хто ще не в курсi, i даю посилання на сайт унiверситету для тих, хто зацiкавився.

З побажаннями успiху i цiлеспрямованостi,

Вiце-президент секцiї SEG

Член клубу EAGE

Дмитро Сергєєв

[email protected]
http://www.ltu.se

Женщина как образ и подобие Божие — Православный Институт Религиоведения и Церковных ИскусствЖенщина как образ и подобие Божие


автор: Иван Петрович Булыко
  Женщина. .. Это слово дорого каждому человеку, ибо человек приходит в

этот мир, благодаря женщине, которая дает ему жизнь. Она является той

неотъемлемой частью человеческого существа, без которой невозможна жизнь как таковая. Как отмечал покойный Святейший Патриарх Алексий II, «роль женщины в жизни общества велика и почетна. Женщине было суждено послужить таинству Боговоплощения и получить от Господа, по слову православного
песнопения, славу “честнейшей херувим и славнейшей без сравнения серафим”. Первым человеком, узревшим воскресшего Господа, стала женщина – святая равноапостольная Мария Магдалина, и ей одной из первых Христос даровал возможность быть причтенной к сонму мучеников».


Христианство говорит о высоком достоинстве женщины в мире. Женщина обладает тем же духовным достоинством, что и мужчина. Как отмечают отцы Церкви, Женщина есть образ Божий, как и мужчина. Оба пола равноценны. Так же, как и мужчина, женщина есть образ Божий. Она призвана быть помощницей для мужчины, которая в некотором смысле должна восполнять его по бытию. Это означает, что мужчина и женщина являются одним целым на пути семейной жизни, а также на пути к достижению спасения. Создавая семью, мужчина и женщина создают свою малую Церковь, цель которой состоит в том, чтобы стремиться к спасению в Боге.

    В Новом Завете человеку открылся совершенно новый для древнего общества статус женщины: она — полноценный участник жизни христианской Церкви, опора и надежда каждой отдельной общины. Церковь ограничивает неправильные поступки как мужчин, так и женщин, признавая их полное равенство.  Также они играли важную роль в повседневной жизни общины, учили мужчин и женщин и заботились о нуждающихся. В среде древних христиан, по примеру Иисуса, к женщинам относились как к неотъемлемой части церковной общины. Они приходили на богослужения, молились и пели, проходили обучение, познавали веру и передавали ее другим людям.

      

    Книга Деяний говорит, что после сошествия Святого Духа на Апостолов в день Пятидесятницы  первые христиане «…единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1, 14). Деятельность женщин была самой разнообразной, в нее входило и пророчествование, и служение милосердия, и миссионерская работа. В книге Деяний и Послании к Коринфянам напрямую говорится о пророческом служении женщин древнехристианской Церкви ( Деян. 21, 9; 1 Кор. 11, 5).

    Еще одним важным попечением первых женщин-христианок было благотворительное служение милосердия—забота о нуждающихся, больных, гостях. В Новом Завете рассказывается о женщинах, которые добросовестно и активно занимались этим служением. О женщине по имени Тавифа говорится, что она была исполнена добрых дел и творила много милостыни (Деян. 9, 36). Вдовицы, которые рассматривались как отдельная группа в Церкви (1 Тим. 5, 3–16), посвящали себя молитвенному труду.

    Древнехристианская Церковь активно занималась миссионерской деятельностью. Христианские общины посылали множество миссионеров, они покидали свои родные общины, чтобы создавать новые там, где еще не было христианской Церкви. В Новом Завете много говорится об этой миссионерской деятельности, однако основное внимание уделяется св. Павлу и его сотрудникам, в числе которых было много женщин. В 16 главе Послания к Римлянам апостол приветствует некоторых из этих женщин по именам и выражает признательность за их важный вклад в жизнь и возрастание Церкви.

    Особо упоминается в книге Деяний и Посланиях апостола Павла о женщине по имени Прискилла (Рим. 16, 3; Деян. 18; 1 Кор. 16, 19; 2 Тим. 4, 19). В книге Деяний она со своим мужем Акилой учит великого оратора Аполлоса. По-видимому, Прискилла основательно знала христианское вероучение и была способным преподавателем.

    После Прискиллы и Акилы Павел приветствует и других женщин: Мариам, Трифену, Трифосу и Персиду, которые «потрудились о Господе» (12 ст.). Здесь Павел употребляет слово, которым обычно обозначается нелегкий труд проповеди Евангелия (ср. 1 Кор. 4, 12; 15, 10; Гал. 4, 11; Флп. 2, 16; Кол. 1, 29; 1 Тим. 4, 10). В Послании к Римлянам (16, 13, 15) он приветствует мать Руфа и сестру Нирея, в Послании к Филиппийцам (4, 2–3) упоминает еще двух женщин—Еводию и Синтихию, трудившихся в благовествовании вместе с ним. Хотя из слов Павла нельзя определить, какими именно миссионерскими делами занимались эти женщины, несомненно то, что в его апостольских трудах ему часто помогало сотрудничество женщин и что женщины распространяли евангельскую весть не менее ревностно, чем мужчины.

    Женщина в христианстве особенно возвышена благодаря подвигу Божией Матери. Прокл, архиепископ Константинополский говорит о Деве Марии: «Блаженны  через Неё все жены: род их не подлежит более проклятию и даже превосходит славою Ангелов. Ева уврачёвана; проходится молчанием жена Египетская; погребена Далида; забыта Иезавель; Теперь лик жен возбуждает удивление. Сарра прославляется как нива, произрастившая народы; Ревекка почитается  как мудрая виновница благословения; Лия почитается как матерь предка Господня; Деворра похваляется как военноначальница, вопреки немощи своего пола. Елисавета ублажается как ощутившая в себе играние предтечи исполнившая благодати. Мария ублажается как Матерь, потому что родила восхотевшего родиться».

    Святитель Филарет, митрополит Московский (1782-1867) так пишет о подвиге Божией Матери в своём слове на Благовещение: «Во дни творения мира, когда Бог изрекал Свое живое и мощное: да будет, — слово Творца производило в мир твари; но в сей беспримерный в бытии мира день, когда Божественная Мариам изрекла Свое кроткое и послушное буди, — едва дерзаю выговорить, что тогда соделалось, — слово твари низводит в мир Творца. И здесь Бог изрекает Свое слово: «Зачнеши во чреве и родиши Сына… Сей будет велий… Воцарится в дому Иаковли во веки.» Но — что опять дивно и непостижимо — самое Слово Божие медлит действовать, удерживаясь словом Марии: Како будет сие? Потребно было Ее смиренное: буди, чтобы воздействовало Божие величественное: да будет. Что же за сокровенная сила заключается в сих простых словах: «Се раба Господня: буди Мне по глаголу Твоему,» и производит столь необычайное действие? — Сия чудная сила есть чистейшая и совершенная преданность Марии Богу, волею, мыслию, душою, всем существом, всякой способностью, всяким действием, всякой надеждой и ожиданием» (Слово в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, 1822 г. ).


 

   Божия Матерь родилась от святых и праведных родителей, Иоакима и Анны, была единственным плодом их супружества, испрошена многими молитвами и слезами; родилась после продолжительного неплодства родителей. Обстоятельства рождения Богоматери очень сходны с обстоятельствами рождения святого Иоанна Предтечи, описанными в первой главе Евангелия от Луки. Рожденная от святых супругов Дева соделалась Богоизбранным и Богоосвященным сосудом, в который вселился Бог-Слово, в котором это Слово-Творец всего видимого и невидимого — благоволением Отца, при содействии Духа, послужило семенем при посредстве творческой силы Своей, вочеловечилось.

    Пресвятая Дева — представительница всего человеческого рода, то есть человечества падшего, «Ветхого Адама.» Но Она же — «Вторая Ева;» с Нее начинается новое поколение. Дева Мария обрела благодать у Бога . Она была избрана послужить тайне Боговоплощения.    В Воплощении рожден «Последний Адам» — Человек воистину, но больше, чем просто человек: «Второй человек — Господь с неба» (1 Кор. 15:47). И Мария, как Мать этого «Второго Человека,» непосредственно участвует в таинстве искупительного ново-творения мира. Как Ева обольщена была диаволом, так  Мария получила благовестие от Ангела. Непослушанием Евы введена была смерть в мир и человек изгнан из рая. Через Марию введена жизн в мири возвещено вечное блаженство.


 


 

    Иисус Христос — единственный Господь и Спаситель. Но Мария — Его Мать. Она — «Звезда, являющая Солнце,» предвещающая восход «Солнца Спасения.» Она — «заря таинственного дня,». И даже Рождество Самой Богородицы в какой-то мере принадлежит к тайне спасения. «Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш» (тропарь праздника Рождества Богородицы). Христианская мысль всегда движется в пространстве не обобщенных идей, но личностей. Для Нее тайна Воплощения является тайной Матери и Сына.

    Мария — Дева. Родившийся от Марии Богочеловек соделал Деву Матерью, а Матерь сохранил Девой. Бог и Творец Девы соделался Ее Сыном, пребывая ее Богом и Творцом; соделавшись ее Сыном, Он соделался ее Искупителем и Спасителем. Первый Адам без участия жены произвел жену: Приснодева без участия мужа зачала и родила Нового Адама. При всем величии Божьей Матери, ее зачатие и рождение совершились по общему закону человечества; следовательно общее исповедание рода человеческого о зачатии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери.

    Девство здесь не просто физическое состояние. Это в первую очередь особое внутреннее мирочувствие, без которого телесная девственность не приносит никакой пользы. И имя Приснодевы, конечно же, относится не только и не столько к области физиологии. только чистые сердцем, сказано, «Бога узрят.»

    Девственность есть свобода от страстей, истинная apathia, составляющая сущность духовной жизни. Душа Марии подвластна одному Богу, стремится только к Нему. Все Ее помыслы и желания направлены (привлечены, притянуты, по слову преп. Иоанна) к предметам, достойным желания и привязанности. Она не знает страсти. Она хранит девственность ума, души и тела. Это всецелое обращение к Господу, полное посвящение Себя, всей Своей жизни, Богу. Быть подлинно «Рабой Господней» и значит быть Приснодевой, не имеющей плотских стремлений. Духовная девственность есть безгрешность — но всё-таки не «совершенство» и не свобода от соблазна.

     У Владычицы, вероятно, тоже были Свои искушения, но Она побеждала их твердой верой и верностью Богу. И обыкновенная, земная материнская любовь в высшей своей точке превращается в духовное самоотождествление с ребенком — чувство, включающее в себя и самоотречение, и жертву. Для Нее существовал только один путь. Она была поглощена одной мыслью — о послушании Богу, Который «призрел на смирение Рабы Своея» и «сотворил величие» Ей. Вершина этого девственного служения — святость Приснодевы, Пречистой и Пренепорочной.
    Пресвятая Дева Мария являет для современной женщины пример матери, которая любит не только Своего Сына – Богочеловека, но также и весь мир, о котором она ходатайствует перед своим Возлюбленным Сыном. Царица неба и земли с высоты своей небесной славы приникает к молитвам нас грешных. Она хранит нас своим покровом, ходатайствует за нас  перед Небесным Царём. По её молитвам Господь Иисус Христос подаёт свои богатые и неизреченные милости каждому человеку, который обращается к Его возлюбленной Матери.

    Кроме того, девство Марии должно напоминать современной женщине о необходимости хранить себя в чистоте, целомудрии, поскольку только эти качества могут укрепить семью и сделать её крепкой. Во многом от женщины будет зависеть то, насколько семя будет прочной.    Таким образом, мы можем констатировать, что роль женщины в современном обществе трудно переоценить. Женщина  является той неотъемлемой частью общества, без которой общество не может функционировать, ибо общество состоит из людей, а люди получают жизнь от женщины. Она является хранительницей домашнего очага, от которой зависит атмосфера в доме.

    Христианство через своих лучших представительниц женского пола возвышает женское естество, делая женщину равной с мужчиной. Для христианства женщина, так же, как и мужчина есть образ Божий. Этот образ Божий проявляется в ней как раз в том, что она вместе со своим мужем призвана создать домашнюю Церковь – семью – и хранит её посредством своего тепла, любви и веры в Бога.

    Пример Пресвятой Девы Марии должен быть назидательным для каждой женщины, ибо она вила собой пример идеальной Матери, целомудренной Девыи Заступницы и Ходатаицы нашей перед Богом. Каждая женщина должна обращаться к ней за помощью в своём служении. И тогда Царица Небесная будет ходатайствовать за всех и подават свои неистощимые милостыни.

    Пресвятая Владычица Богородица явила назидательный пример для женщин, которые живут в современном мире. Она сохранила девство и была идеальной Матерью для Богочеловека, который является главой Церкви, которую Он приобрёл своею честною кровию. Так и женщина в современном мире призвана на ряду с мужчиной строить свою домашнюю Церковь – семью. Стремясь построить домашнюю Церковь и будучи образом Бога вместе с мужчиной, она призвана ко спасению во Христе, ибо спасение возможно только через тесное единство с Главою Церкви – Христом. Женщина в современном мире является и матерью, и хранительницей домашнего очага и вместе с тем она – помощница мужчины, его вторая половина, «немощнейший сосуд», который мужчина призван оберегать и хранить в чести и святости. Вместе с мужчиной женщина достигает спасения, к которому призван каждый человек.

  

Связанные статьи  • Булыко Иван Петрович, кандидат богословия


  • Статьи по богословию


  • Русь и язычество: мифы и реальность


 


 


Иван Булыко  
Иван Булыко учился в Санкт-Петербургской Духовной семинарии, затем был пострижен во

чтеца в Академическом храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Продолжил обучение в Санкт-Петербургской Духовной академии, стал кандидатом богословия. Сейчас И. Булыко – докторант Общецерковной докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия. Он преподает в СанктПетербургском Православном Институте Религиоведения и Церковных Искусств, Санкт-Петербургском православном народном университете, в Школе народного искусства имени императрицы Александры Федоровны.


 “Мой сознательный путь к Богу и Церкви, – говорит Иван, – во многом был определен решением

покойной мамы, которая воспитала меня в христианском духе и которая еще до моего рождения дала обет Богу, что моя жизнь будет посвящена именно служению Ему”.


  
« Пред.
 


След. »Вернуться
Кто на сайте?

Сейчас на сайте находятся:
5 гостей
Облако Тегов

экзамены сессия фильм музыка вера церковь просмотр Теология директор Патриарх гимназия диакон конференция семинар теология реставрация история лекция философия Кордис миссия ректор видео диплом иконопись живопись подворье аудио институт школа богословие
rss каналы


Последняя репетиция KONTROL — ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО

24 March 2011

Вроени часове преди голямото шоу РІ зала ‘Универсиада’, трескавата РїРѕРґРіРѕС‚ РѕРІРєР° продължава.

След като още РїРѕ време РЅР° РїСЉСЂРІРёСЏ концерт РѕС‚ серията 5 РіРѕРґРёРЅРё радио Тангра Мега Р РѕРє — D.R.I. РЅР° 15 март Р±Рµ разрешено РЅР° феновете РґР° влизат СЃ С„РѕС‚РѕР°РїР°СЂР°С — чудесна традиция.

Снимайте РЅР° воля и документирайте спомените РѕС‚ това историческо събиране РЅР° РљРћРќРўР РћР› РІ оригиналния РёРј състав СЃ Кольо Гилъна , Р° преди тях Рё супер енергичните парти животни Отметьте скастеры foggo rёВ -rsSc °0007 rљrћrўr rћr › c ‰ rµr · r» cџr · r ° c r rі 22:00 rsr ° С.С. rєrёrёrёr rіrёrёr rіrёrёrёr rіrёrёr rіrёrёr rіrёrёr rіrёrёr rіrёrёr rєrёrёr rєrёrёr rєrёrёr rєrёrёrsrёr rєrёrёr rєrёrёrsrёr rєrёrёr rєrёrёrsrsrsr ° ‚ силите ( РІРёР¶ графика долу ).

Междувременно, РќРёРЅР° РљСЊРѕСЃРѕРІСЃРєР° СѓСЃРїСЏ РґР° СЃРЅРёРјР° генералната репетиция РЅР° РљРћРќРўР РћР› РІ студиото РёРј, преид С€ оуто Рё ето сега няколко РѕС‚ тези СЃРЅРёРјРєРё — Р·Р° вас:

Четвъртък, 24 март — зала ‘Универсиада’

19:00 — отваряне РЅР° РІСЂР° тите
20:00 — 20:30 — Поморцы
20:45 — 21:45 — Skasters Марка Фогго
22:00 — …… — Рљ0РћРќРќ›

Срещата РЅР° петимата слушатеДи РЅР° радиота РЅР° С€‚ СѓРёСЃРєРё СЃ РљРћРќРўР РћР› ще СЃРµ случи РѕС‚ 19:30 РґРѕ 19:45 зад кулисите ! Ето Рё имената победителите РІ нашата специална РёРіСЂ°°:

Л юбо Генов-Пламен Вайрактарски-Тихомир Николов-Ани Гецова-Деян Демиранов.

r ўRїrCs † rёr ° r »rsrsSr · r ° c rsssѓS ° rёrSrrSrrSRSRSrёrёrёrёrёrrёrёrёrrёrёrrёrrёrrёrrёrrёrrёrrsrёrSrrSRSrSrSrSrSrS RrSrSrSrSrS ‰ rSrSrSrSrS ‰ rSrSrSrSrS ° Рё 3 бара ( 1 РІСЉРІ фоаето +В 2 РЅР° арената ), РЅР° които ще СЃРµ предлагат разкошните продукти РЅР° двата СЃРїРѕРЅСЃРѕСЂР°, плюс РІРѕРґР° Рё Рір°Р·РёСЂР°РЅРё безалкохолни напитки.

rќr ° rґ 50 csѓr »cѓr¶rё -rё -rґ rsr ° ° MVP Security st ° Снабжение.

Деца до 10 години ще могат да влизат ВЕЗПЛАТНО , но както всички до 18 години, ще трябва да бъдат с придружител.

Декларацията Р·Р° придружители РЅР° деца РїРѕ време РЅР° масови мероприятия можете РґР° Rёr · c Как »rёs ° rsSc Щеп ° r№S ° ° rsr ° MVP Безопасность — r ўrљ.