Рјрѕрѕрµ картина фиалки: Тематическое и поурочное планирование

Присъда по дело №6587/2016 на Районен съд — Бургас

МОТИВИ по НОХД № 6587/2016г., БРС, НК,
17-ти състав

 

 

 

 

 

 

Бургаска
районна прокуратура (БРП) е внесла обвинителен акт по досъдебно производство № 502/2015
г. по описа на Първо РУП, гр.Бургас, пор. № 4418/2015
г. по описа на БРП като е повдигнала обвинение срещу М.С.С. с ЕГН: ********** – роден на ***г***,   с настоящ адрес ***, българин, български гражданин,
образование-
неграмотен, неженен,  безработен, осъждан,

-за това, че на 02.05.2015г. в гр. Бургас, от лек
автомобил марка *** с рег. №***, при условията на опасен рецидив, чрез
разрушаване на преграда, здраво направена за защита на вещта /счупване стъклото
на задна дясна врата на автомобила/, отнел чужди движими вещи – един брой
акумулатор марка «Хауфордс НВО 96», 75 ампера, 12 волта, на стойност 112 лв.,
един брой мъжко черно кожено портмоне на стойност 32 лв. и парична сума в
размер на 20 евро, равняваща се на 39.12 лв., всички вещи на обща стойност 183.12
лв., собственост на В. Андеев С., от владението и без съгласието на последния,
СЃ намерение противоказконно РґР° РіРё РїСЂРёСЃРІРѕРё — престъпление РїРѕ чл. 196, ал. 1, С‚. 2, РІСЂ. 195, ал.1, С‚.3, чл.194, ал.1,
вр. чл. 29, ал.1, буква «а» и буква «б» от НК.

      Производството пред настоящия
първоинстанционен съдебен състав протече по реда на глава XXVII НПК, като при
условията на чл.371, т. 2 от НПК подсъдимият
признаха изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт,
като се съгласи
да не се събират доказателства за тези факти, с оглед на което съдът на
основание чл. 372, ал. 4 от НПК обяви, че при постановяване на присъдата си ще
се ползва от направеното самопризнание, без да събира доказателства за фактите,
изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

 

 

 

В хода на съдебните прения БРП поддържа
обвинението, като
счита същото за доказано по безспорен начин. Намира, че на
подсъдимия следва да бъде наложено наказание  по справедливост.

В  

 

 

 

Служебният защитник
на подсъдимия счита, че правната квалификация на деянието визирано в
обвинителния акт е правилна и я поддържа. Относно размера на наказанието,
предложи то да е в рамките на минимума, като с огледа реда на разглеждане на
делото, същото да се намали с една трета и му се определи наказание „лишаване
от свобода” за срок от две години.

 

 

 

 

 

 

 

РџРѕРґСЃСЉРґРёРјРёСЏС‚ СЃРµ
присъединява към становището на своя защитник, като в
последната си дума изразява съжаление за стореното и моли да му бъде
наложено минимално наказание.

Съдът, след като обсъди събраните по делото
доказателства и взе предвид доводите на страните, намира за установено следното
от фактическа страна:

Съдът прецени събраните
в хода на досъдебното производство доказателства на основание чл. 373, ал. 3
РќРџРљ.

 

 

 

 

От страна на съда не бяха констатирани
противоречия, несъответствия и непоследователност в събрания по делото годен
доказателствен материал, събран по съответния процесуален ред. Самопризнанието
на подсъдимите се подкрепя от доказателства, събрани в хода на досъдебното
производство, с оглед на което съдът прие за безспорно установено извършването
на инкриминираното деяние,
както и авторството на привлеченото към наказателна отговорност лице.
Предвид разпоредбата на чл. 373, ал. 3 НПК първоинстанционнният съд не
осъществи подробен анализ на доказателствата.

При така установената фактическа обстановка съдът
намира от правна страна следното:

В  

 

 

 

Настоящият съдебен състав намира, че от
доказателствата по делото несъмнено се установява, че М. С.С. от 
обективна и субективна страна е осъществил състав на престъпление
по  чл. 196,
ал.1,т.2 вр. с
чл.195 ал.1 т.3 вр. чл.
194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.”А” и б. “Б” от НК.

 

 

 

От обективна страна подсъдимият е
отнел чужди движими вещи посочени по-горе от владението на друг, без негово съгласие с намерение противозаконно да
РіРё РїСЂРёСЃРІРѕРё.
Налице е прекъсване на фактическата власт на досегашният владелец и
установяване от подсъдимия на собствена
фактическа власт върху вещите. Подсъдимият е успял да
отнеме инкриминираните вещи, да се отдалече от местопрестъплението и да установи
своя фактическа власт върху тях, с което е настъпил и визираният от закона
общественоопасен резултат.

Според съдебния състав
доказан Рµ Рё квалифициращият РѕС‚ обективна страна деянието признак, Р° именно — такова РїРѕ чл.196, ал.1, С‚.2 РќРљ. След изготвеното свидетелство Р·Р° СЃСЉРґРёРјРѕСЃС‚ РЅР° РїРѕРґСЃСЉРґРёРјРёСЏ Рњ.РЎ.РЎ.
се установи, че същият е осъждан по НОХД 579/2011г. по описа на БРС, в сила от
18.05.2011г. на шест месеца лишаване от свобода условно; по НОХД 1693/2011г. по
описа на БРС влязло в сила на 29.06.2011г. на една година и четери месеца
лишава от свобода условно, като с Определение от 12.03.2012г. по НЧД
№546/2012г. по описа на БРС съдът постановява изтърпяване на отложеното
наказание в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода като общо
най тежко измежду наказанието по това дело и по НОХД № 579/2011г. по описа на
БРС при първоначален строг режим на изтърпяване. Определението е влязло в сила
на 28.03.2012г.; по НОХД 334/2012г. за извършено на 06.11.2011г, прстъпление на
три месеца лишава от свобода при строг режим и по НОХД 4968/2013г. по описа на
БРС взлязло в сила на 26.112013г. на шест месеца лишаване от свобода при
първаначален строг режим и др.- умишлени престъпления от общ характер като поне
за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено на основание на чл.66
от НК и след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от
свобода не по-малко от една година изпълнението на което не е отложено по чл. 66
от НК . С оглед  горното, престъплението -  предмет на повдигнатото му обвинение по
настоящото наказателно производство е било извършено от него при условията на “опасен рецидив” , по смисъла на чл. 29, ал.1, б. “А” и б. “Б” от НК.

 

 

 

 

 

 

От субективна страна деянието е извършено при форма
на вината пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на деяниято си, предвиждал е неговите общественоопасни последици, като е желаел тяхното настъпване. Подсъдимият е
съзнавал, че инкриминираните движими вещи са чужди, съзнавал е, че прекъсва фактическата власт на досегашния владелец,
като е целял това и е имал намерение противозаконно да присвои вещите.

 

По вида и размера на наказанието:

  За престъплението по чл. 196, ал. 1,
т.2 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода” от три
до петнадесет години.

  При определяне размерът на наказанието на
подс. С., като отегчаващи
отговорността обстоятелства извън осъжданията му влизащи в квалификацията
„опасен рецидив”, съдът отчете наличието и
РЅР°
други осъждания.

   Като смекчаващи отговорността обстоятелства
съдът прие – указаното съдействие в хода на досъдебното производство,
ниската стойност на инкриминираните вещи – около 1/3 от минималната работна
заплата, както и доброто поведение на подсъдимия в пенитенциарните заведения – има
добро поведение и се е записал като ученик в първи клас.

Съдът счита, че на С. следва да
се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от осем
месеца при приложението на чл.55 ал.1 т.1 НК. Така
определено наказанието се явява по благоприятно от приложението на
разпоредбата на чл. 58а, вр. чл. 54 от НК, поради което и на
основание чл.58а ал.4  НК съдът определи
наказание при наличие на многобройни смегчаващи вината обстоятелства. На
основание чл.61, т.2, вр. чл.60 ал.1 от ЗИНЗС съдът определи първоначален строг
режим на изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от осем
месеца в затвор.

 

РџРѕ разноските: 

 

 

     

 

 

 

С оглед изхода на делото и на основание
чл. 189, ал. 3 от НПК съдът осъди подсъдимия да заплати по сметка на ОД на
МВР, гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 67,62 лева, както и по сметка на РС Бургас сумата от
5,00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

По тези съображения съдът постанови
присъдата си.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: /А. Бобоков/

 

Вярно с оригинала: Д.М.         

Николай Щербак

⇐ 567891011121314 ⇒

Пенсионер Леонид Яковлевич Иванов позвонил в «Глорию» через день после того, как были расклеены объявления. Вернее, до того были еще звонки. Народ, словно неграмотный или подозревающий в неграмотности составителей объявления, предлагал портмоне, чемодан, папку, школьный ранец… А какой-то псих вообще пытался впарить сыщикам спортивную сумку с роликами. Доказывал, что она тоже черная, почти кожаная и, главное, надпись очень похожа «Derby sports». И все домогался, можно ли ему получить хоть часть вознаграждения, если у него не совсем та вещь.

Психа, как и всех остальных впрочем, Николай отшил, но неприятный осадок остался. Сперва галопом несшийся на каждый звонок Щербак заметно поостыл, уже жалея, что дал в объявлении телефон «Глории», а не корпункта «Свободы», — пусть бы они поработали в качестве бюро находок.

Однако звонок пенсионера Иванова оказался тем самым единственным, которого ждали и на который почти не надеялись.

Леонид Яковлевич сообщил, что вечером 31 июля возле входа в супермаркет «День и ночь» он нашел портфель, полностью соответствующий по описанию портфелю Эренбурга. И что самое замечательное, пенсионера Иванова интересовало не столько вознаграждение, сколько то, чтобы потерянная вещь попала в руки настоящего хозяина.

Щербак вызвался было приехать за пропажей сам. Но Леонид Яковлевич потребовал детального описания содержимого портфеля, а иначе ни в какую не соглашался не то что отдать, а даже издали показать свою находку.

Пришлось Николаю долго объяснять, что он частный детектив, а телефон, по которому звонит уважаемый пенсионер, — номер частного детективного агентства, и ни Николай, ни его коллеги не являются хозяевами портфеля, а хозяин его всего лишь нанял их для поисков, и даже не хозяин, а его коллеги, так как сам хозяин сейчас в больнице в бессознательном состоянии, и в портфеле в принципе должен лежать фотоаппарат и бумаги, но каждая царапинка на фотоаппарате и каждая строчка, записанная в блокноте или на листах, или еще на чем другом, Николаю не знакома вследствие вышеизложенных причин. И если уважаемый Леонид Яковлевич желает, то для опознания портфеля можно организовать ему встречу с этими самыми коллегами хозяина, и, возможно, они совместными усилиями смогут убедить Леонида Яковлевича в том, что он отдает вещь не аферистам, а честным гражданам.

Когда до Иванова дошел смысл этой пространной тирады (а случилось это небыстро), он дрогнувшим вдруг почему-то голосом предложил:

— А давайте я сам подвезу портфель к вам в частное детективное агентство?.. — При этом словосочетание «частное детективное агентство» пенсионер произнес вообще полушепотом.

Николай возразить не решился — хочется дедушке, пусть везет.

Буквально через сорок минут Леонид Яковлевич Иванов появился в офисе, и тут прояснилась причина дрожи в голосе, шепота и придыхания — Леониду Яковлевичу до боли хотелось хоть одним глазком взглянуть на настоящих частных детективов.

Он с готовностью и во всех подробностях рассказал, как выхватил портфель прямо из-под носа какого-то бродяги, как спросил в магазине: не терял ли кто? Как потом не решился отнести в Бюро находок и стал ждать объявления в газете, а увидел — на столбе.

До сих пор все было замечательно, но потом Иванов вдруг спросил:

— А вам в частное детективное агентство работники не нужны, а? Очень хочется пользу людям приносить…

— Это вопрос к шефу… — Николай не знал, как отделаться от старика. Не терпелось заглянуть в портфель: а вдруг там что интересное? — Но сейчас шефа нет. Может, зайдете в другой раз?

— А можно я подожду? — просительно выгнул брови пенсионер. — Я посижу тихонько.

— Хорошо, — не стал возражать Николай, — подождите, если хотите. — Он провел пенсионера в подвал к Максу и его двенадцати компьютерам.

Макс мудрил с электронной картой Москвы. На шести мониторах у него светились разные куски столицы, и он наносил на карту какие-то маячки. На вошедших, по обыкновению, даже не взглянул, только засопел громче.

Леонид Яковлевич присел на краешек стула в уголке, а Николай убежал к Денису, который был на месте, просто Щербак не хотел знакомить его с сыщиком-любителем без предупреждения.

И не зря не хотел. Денис задумчиво бродил по кабинету. азмышлял, надо полагать, и надо полагать — над серией убийств ученых, во всяком случае, на мониторе у него светилась интернетовская статья на эту тему.

На пару минут оторвать шефа, конечно, получилось, но, когда сыщики спустились в подвал, Леонида Яковлевича Иванова там уже не было.

— Ушел, — буркнул Макс. — Вздыхал, вздыхал, а потом ушел.

— Капитулировал перед лицом прогресса… — Николай тоже вздохнул, но с облегчением.

— Ладно, — сказал Денис. — Пойдем смотреть портфель.

Ирина Сибирякова

Сутки тянулись как месяц.

Набирая телефонный номер, Ирина не могла унять дрожь в руках, и то и дело путала цифры.

— Здравствуйте, Шаповалова пригласите, пожалуйста, к телефону.

— Одну минутку…

— У аппарата! — Борис и по телефону хохмил, как всегда.

— Это Ирина Сибирякова.

— А, наше вам! И зря ты переживала, у этого Кропоткина обширный трансмуральный инфаркт. Так что заниматься самобичеванием прекращай! уки твои не обагрены кровью невинной жертвы. Совесть твоя чиста…

— Боря! — не особенно церемонясь, перебила Ирина. — Ты же обещал протокол вскрытия!

— А ты обещала…

— Я помню.

— Тогда в три у меня. Заметано?

— Буду обязательно.

Хорошо, что сегодня выходной! Ирина, бодро перешагивая бывшие глубокие лужи, наполовину съеденные солнечным теплом, шла к моргу. Она старалась держаться, но на душе было тяжело. Вроде бы теперь не должно быть никаких сомнений, Кропоткин умер от инфаркта, а не из-за ее неопытности. Но от этого Ирине легче не становилось.

Непременно нужно посмотреть протокол, изучить результаты анализов, все проверить и перепроверить. Почему? Да потому что дело не только в муках совести, а еще в том, что подспудно засела мысль: что-то не так.

Либо это не совсем инфаркт, либо совсем не инфаркт.

Борис ждал ее у входа в морг. Наметанным взглядом тут же оценил мягкую тяжесть пакета. Даже не заглянув внутрь, заметил:

— Пивко — это то, что нужно!

Они заперлись в какой-то каморке. Борис вытащил из-под халата тоненькую папочку, протянул Ирине, а сам тут же принялся за пиво. Ирина про себя возмутилась: пить посреди рабочего дня?! Неужели работа здесь и в самом деле такая невыносимая? Но вслух ничего не сказала, раскрыла папку и углубилась в чтение.

Протокол вскрытия начинался с ее же собственных слов — когда отвозили тело в морг, пришлось заполнять кучу бумажек.

«По свидетельству врача линейной бригады № 8 „Скорой помощи“ Сибиряковой Ирины Николаевны: во время оказания неотложной помощи при остром коронарном синдроме Кропоткину Николаю Николаевичу, шестидесяти двух лет, засвидетельствована смерть в 21.34».

Ирина быстро просмотрела результаты наружного исследования.

«Труп мужского пола, правильного телосложения, пониженного питания. Возраст на вид 60–65 лет (соответствует указанному в документах). Длина 186 сантиметров…

…Трупные пятна фиолетовые, разлитые, расположены по задне-боковым поверхностям тела, при надавливании их цвет изменяется. Трупное окоченение выражено хорошо во всех группах исследуемых мышц. Явления гниения не выражены.

…Лицо бледно-синюшное. Глаза открыты, роговицы тусклые, зрачки диаметром 0,4 сантиметра, слизистые бледные, без кровоизлияний. от закрыт, слизистая губ и десен бледно-синюшная. Язык в полости рта. При переворачивании трупа из отверстий носа, рта и ушей выделений нет…

…ебра на уровне четвертых и пятых спереди патологически подвижны, имеется крепитация. На уровне этих ребер на коже припухлость…»

— ебра ты ему сломала? — гыгыкнул Борис, стоявший за спиной. — Не подозревал в тебе такой силищи.

Ирина ничего не ответила: сломанные ребра при массаже сердца — это нормально.

«В н у т р е н н е е и с с л е д о в а н и е.

…Грудная полость и органы шеи.

еберные хрящи рассекаются легко. Переломы ребер на уровне четвертого, пятого с обеих сторон в месте прикрепления к грудине. В переднем средостении кровоизлияний нет. Легкие тотчас по вскрытии грудной клетки медленно спадаются. Спаек в плевральных полостях нет. Жидкости в полостях тоже нет.

Околосердечная сумка целая, в ее полости содержится небольшое количество прозрачной желтоватой жидкости. Из полости сердца и крупных сосудов выделяется жидкая кровь. Сердце обычной формы, размеры его 9?9,5?5 сантиметров, вес 300 граммов. Эпикард не содержит жира. На поверхности сердца кровоизлияний нет. Тверхстворчатый клапан пропускает три поперечных пальца. Двухстворчатый — два пальца. Стенки клапанов тонкие, эластичные, подвижные. На внутренней оболочке сердца кровоизлияний нет. Толщина мышцы левого желудочка 1,8 сантиметра, толщина мышцы правого желудочка 0,4 сантиметра. Венозные сосуды на разрезах зияют, стенки их на разрезах зияют, стенки их неравномерно незначительно утолщены за счет бляшек. Мышца сердца на свежем разрезе дряблая, тусклая, с множественными мелкими белесоватыми участками. Внутренняя поверхность аорты желтого цвета с небольшими бляшками, ширина дуги аорты на разрезе 7,5 сантиметров. Ширина легочной артерии под клапаном 7 сантиметров. Клапаны аорты и легочной артерии тонкие, эластичные, подвижные…

…Органы брюшной полости без повреждений…

…Черепная полость…

Извилины мозга и борозды между ними выражены. Ткань мозга на разрезе обычного строения. В боковых желудочках мозга свежая, прозрачная жидкость. Границы между серым и белым веществом выражены хорошо. Очагов кровоизлияний, размягчений, опухолевидных образований на плоскостях разрезов не обнаружено.

…Оставлено: кровь для судебно-токсикологического исследования, кусочки органов для гистологического исследования…»

— Ну что, вопросы есть? — справился Борис.

Ирина только отрицательно качнула головой и взялась за следующую страницу.

« е з у л ь т а т ы л а б о р а т о р н ы х и с с л е д о— в а н и й.

При судебно-токсикологическом исследовании крови от трупа гражданина Кропоткина Н. Н. найден НПВС (диклофенак) в количестве: в крови — 5 %, антиаритмики в количестве: в крови — 5 %, сердечный гликозид в количестве: в крови — 1 %.

При микроскопическом исследовании внутренних органов от трупа гражданина Кропоткина Н. Н. обнаружено:

Сердце: в эпикарде жира нет, кровоизлияний и инфильтраций нет, ход мышечных волокон прямой, мышечные волокна набухают, очертания их неправильной формы, поперечная исчерченность смазана, ядра кардиомиоцитов разбухшие, в форме пузырьков, стенки мелких артерий набухают, они атеросклеротически изменены, имеются бляшки, наблюдается выраженная инфильтрация лейкоцитами, имеется демаркационная зона.